Có 1 kết quả:

tằng tằng

1/1

tằng tằng

giản thể

Từ điển phổ thông

tầng tầng lớp lớp, nhiều lớp chồng lên nhau