Có 1 kết quả:

cư đình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Cư đệ 居第.

Một số bài thơ có sử dụng