Có 1 kết quả:

cư đình chủ nhân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xem “cư đình” 居停.