Có 1 kết quả:

cư thất

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nhà ở, phòng ốc.
2. Ở chung nhà. ◎Như: “nam nữ cư thất” 男女居室 trai gái ở chung.
3. Cai quản, quán xuyến việc nhà. ◇Luận Ngữ 論語: “Tử vị Vệ công tử Kinh, thiện cư thất” 子謂衛公子荊, 善居室 (Tử Lộ 子路) Khổng Tử khen công tử Kinh nước Vệ là khéo tính việc nhà.
4. Chỗ giam cấm tội nhân ở sở quan. ◇Tư Mã Thiên 司馬遷: “Quý Bố vi Chu gia kiềm nô, Quán Phu thụ nhục cư thất” 季布為朱家鉗奴, 灌夫受辱居室 (Báo Nhậm Thiếu Khanh thư 報任少卿書) Quý Bố bị kìm kẹp làm tên nô lệ cho Chu Gia, Quán Phu chịu nhục trong nhà tù cấm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà ở.