Có 2 kết quả:

cư chánhcư chính

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Xử sự theo đạo thường. ◇Can Bảo 干寶: “Tiến sĩ giả dĩ cẩu đắc vi quý, nhi bỉ cư chánh” 進仕者以苟得為貴, 而鄙居正 (Tấn kỉ luận Tấn Vũ đế cách mệnh 晉紀論晉武帝革命).
2. Đế vương lên ngôi.

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ăn ở theo lẽ ngay thẳng.

Một số bài thơ có sử dụng