Có 1 kết quả:

cư nhiên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đã, lại, mà vẫn (bày tỏ sự khác thường, bất ngờ). ◇Tư trị thông giám 資治通鑒: “Phù thổ địa vương giả chi sở hữu, canh giá nông phu chi sở vi, nhi kiêm tịnh chi đồ cư nhiên thụ lợi” 夫土地王者之所有, 耕稼農夫之所為, 而兼並之徒居然受利 (Đường kỉ 唐紀) Đất đai là sở hữu của vua chúa, cầy cấy là việc làm của nhà nông, thế mà bọn người thôn tính lại hưởng lợi.
2. Yên ổn, bình yên. ◇Thi Kinh 詩經: “Bất khang nhân tự, Cư nhiên sanh tử” 不康禋祀, 居然生子 (Đại nhã 大雅, Sanh dân 生民) 不康禋祀, 居然生子 Không được yên tế lễ, An ổn sinh con. ☆Tương tự: “an nhiên” 安然.
3. Rõ ràng, hiển nhiên, tự nhiên. ◇Tam quốc chí 三國志: “Tắc hiền bất tiếu chi phân, cư nhiên biệt hĩ” 則賢不肖之分, 居然別矣 (Ngụy thư 魏書, Hà Quỳ truyện 何夔傳) Thì giữa người hiền tài và kẻ bất tài, phân biệt rõ ràng vậy.
4. Y như là, giống như. § Cũng như “nghiễm nhiên” 儼然. ◇Lưu Nhược Ngu 劉若愚: “Bổn chánh nhất đoạn huân tửu, quy y Thích thị, cư nhiên nhất đầu đà dã” 本政一斷葷酒, 皈依釋氏, 居然一頭陀也 (Chước trung chí 酌中志, Các gia kinh quản kỉ lược 各家經管紀略).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Yên ổn tự nhiên.

Một số bài thơ có sử dụng