Có 1 kết quả:

khuất phục

1/1

khuất phục

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

khuất phục, đầu hàng, từ bỏ, quy phục

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cúi mình mà theo người khác — Bắt người khác phải chịu theo mình.