Có 1 kết quả:

khuất tiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bẻ cong sự trong sạch ngay thẳng, ý nói luồn cúi chịu nhục.