Có 1 kết quả:

khuất nhục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều xấu xa phải chịu oan — Chịu nhục.