Có 1 kết quả:

ốc thiềm

1/1

ốc thiềm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mái hiên nhà