Có 1 kết quả:

ốc thuế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thuế đánh vào nhà ở. Thuế nóc gia.