Có 1 kết quả:

bình điều

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bức thư họa thành bộ, thường thấy bốn hoặc tám bức thành một bộ. ◎Như: “bích thượng quải đích tự họa lí hữu Thẩm Tử Bồi sở tả đích bình điều” 壁上掛的字畫裡有沈子培所寫的屏條.