Có 2 kết quả:

bình khíbính khí

1/2

bình khí

phồn thể

Từ điển phổ thông

giữ nhịp thở, thở đều

bính khí

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. Không dám thở, nín thở, không dám lên tiếng. Hình dung e sợ, kính cẩn. § Cũng nói là “bính tức” 屏息. ◇Luận Ngữ 論語: “Nhiếp tư thăng đường, cúc cung như dã, bính khí tự bất tức giả” 攝齊升堂, 鞠躬如也 (Hương đảng 鄉黨) Khi vén áo bước phòng chính, (thì ngài) khom khom cung kính như vậy đó, nín hơi dường như không dám thở.