Có 1 kết quả:

bình tế

1/1

bình tế

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bức bình phong