Có 1 kết quả:

triển vọng

1/1

triển vọng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

triển vọng, viễn cảnh