Có 1 kết quả:

triển kì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Triển hạn 展限.