Có 1 kết quả:

bình xí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cầu tiêu.