Có 1 kết quả:

bình nê

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đồ chắn bùn xe.