Có 1 kết quả:

thuộc địa

1/1

thuộc địa

giản thể

Từ điển phổ thông

thuộc địa, nước chưa có độc lập