Có 1 kết quả:

đồ hộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người làm nghề thịt xúc vật. Như Đồ tể.