Có 1 kết quả:

đồ long

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm thịt rồng, chỉ nghề nghiệp cao sang nhưng không đem lại ích lợi thiết thực cho xã hội.

Một số bài thơ có sử dụng