Có 1 kết quả:

tằng áp

1/1

tằng áp

phồn thể

Từ điển phổ thông

cán mỏng, rát mỏng