Có 1 kết quả:

tằng thứ

1/1

tằng thứ

phồn thể

Từ điển phổ thông

tầng, lớp, cấp