Có 1 kết quả:

tằng lan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sóng lớn xô tới nhiều lớp chồng chất.