Có 1 kết quả:

tằng điệp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chồng chất nhiều tầng.

Một số bài thơ có sử dụng