Có 1 kết quả:

tằng luỹ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chất nhiều lớp chồng nhau.