Có 1 kết quả:

tằng đài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà nhiều tầng cất trên nền cao — Nền cao, có nhiều lớp chồng lên nhau.

Một số bài thơ có sử dụng