Có 1 kết quả:

lí lịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung công việc đã làm và hoàn cảnh đã qua.

Một số bài thơ có sử dụng