Có 1 kết quả:

thuộc địa

1/1

thuộc địa

phồn thể

Từ điển phổ thông

thuộc địa, nước chưa có độc lập

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất bị nước khác thống trị.

Một số bài thơ có sử dụng