Có 1 kết quả:

chúc mục

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chú mắt nhìn, chú thị.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Để mắt vào nhìn kĩ.