Có 1 kết quả:

thuộc tuỳ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viên chức cấp dưới đi theo cấp trên. Truyện Hoa Tiên : » Tinh binh mười vạn thuộc tuỳ trăm viên «.