Có 1 kết quả:

đồn luỹ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trại quân và tường bao quanh để chống giặc.