Có 1 kết quả:

đồn thú

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đóng quân ở biên giới mà phòng giặc.

Một số bài thơ có sử dụng