Có 1 kết quả:

đồn điền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lập trại đóng quân và cho lính khai khẩn đất hoang thành ruộng mà cáy cấy mà để tự túc. Một phương thế dưỡng quân lâu dài ngày xưa, mà không làm hao tốn công quỹ — Ngày nay ta lại hiểu là khu đất lớn trồng cây.

Một số bài thơ có sử dụng