Có 1 kết quả:

đồn tích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cất chứa. Cũng như tích trữ.