Có 1 kết quả:

đồn lương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cất chứa đồ ăn cho lính dùng dần.