Có 1 kết quả:

truân chiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vất vả cực khổ. Bản dịch CPNK: » Khách má hồng nhiều nỗi truân chiên «.

Một số bài thơ có sử dụng