Có 1 kết quả:

đồn ải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đóng quân ở chỗ đất hiểm yếu — Trại quân ở nơi hiểm yếu.