Có 1 kết quả:

đồn trú

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đóng giữ ( nói về quân lính ).