Có 1 kết quả:

sơn viên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phần mộ của vua chúa. Như: Sơn lăng 山陵.

Một số bài thơ có sử dụng