Có 1 kết quả:

sơn thuỷ hoạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bức tranh vẽ cảnh núi sông.