Có 1 kết quả:

sơn hồ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Núi non và hồ nước, cảnh trí trong nhà quyền quý thời xưa. Đoạn trường tân thanh có câu: » Có cổ thụ có sơn hồ, cho nàng ra đó giữ chùa tụng kinh «.

Một số bài thơ có sử dụng