Có 1 kết quả:

sơn minh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trỏ vào núi mà thề, bao giờ núi lở thì lời thề mới phai. Chỉ lời thề bền vững. Thường nói: Sơn minh hải thệ ( hẹn non thề biển ).

Một số bài thơ có sử dụng