Có 1 kết quả:

sơn chúng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung các nhà tu ở núi.