Có 1 kết quả:

tuế nguyệt

1/1

tuế nguyệt

giản thể

Từ điển phổ thông

1. năm tháng
2. tuổi tác