Có 1 kết quả:

khả lam

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên núi, thuộc tỉnh Sơn.