Có 1 kết quả:

nham tương

1/1

nham tương

giản thể

Từ điển phổ thông

dung nham, lava