Có 1 kết quả:

nham thạch

1/1

nham thạch

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nham thạch, đá núi

Một số bài thơ có sử dụng