Có 1 kết quả:

nham đặng

1/1

nham đặng

giản thể

Từ điển phổ thông

bậc đá lên núi