Có 1 kết quả:

ngạn nhiên

1/1

ngạn nhiên

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trọng thể, trang nghiêm, trang trọng